IMPRESSZUM

Szolgáltató megnevezése: Madarász Éva Márta egyéni vállalkozó

Székhelye: 6723 Szeged, Gyöngyvirág utca 14. B. lépcsőház 9. emelet 25. ajtó

Adószáma: 55361381-1-26

Nyilvántartási száma: 54025976

E-mail címe: info@madarasz-vica.hu

Adatfeldolgozó megnevezése: Tárhelypark Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: Tárhelypark Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 14.

Adószáma: 23289903-2-43

Cégjegyzékszáma: 01 09 322570

Képviseli: Sűdy András ügyvezető

E-mail: info@tarhelypark.hu

Ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltató

 

JOGI NYILATKOZAT

1. A jogi nyilatkozat hatálya

Jelen Jogi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya alá tartozik Madarász Éva Márta egyéni vállalkozó (székhely: 6723 Szeged, Gyöngyvirág utca 14. B. lépcsőház 9. emelet 25. ajtó, nyilvántartási szám: 54025976, adószám: 55361381-1-26, a továbbiakban: Szolgáltató) által, illetve javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett https://madarasz-vica.hu/ internetes weboldal (a továbbiakban: Weboldal).

Jelen Weboldal kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

2. Felhasználási feltételek

A Weboldal használatának feltétele, hogy az Interneten böngészők (a továbbiakban: Látogató) elfogadják a jelen Nyilatkozatban foglaltakat. A Látogató a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Nyilatkozatot megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Látogatók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják, az alábbiak szerint:

A Weboldalra mutató hivatkozást (link) bárki szabadon használhatja, a felhasználás módja és terjedelme azonban nem járhat az alábbi pontokban foglaltak sérelmével:

3. Weboldal tartalma és a szellemi tulajdon joga

A Weboldal arculata, tartalma egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alatt áll. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy annak bármely részét bármilyen formában sokszorosítani, másolni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Szolgáltató kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi.

Tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármi nemű dokumentum, anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését.

Tilos a Weboldalon fellelhető bármely információnak a Szolgáltató előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további internetes felhasználása, forgalmazása.

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Látogatók a Weboldalt, vagy annak részeit, saját személyes használatra, saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

A Szolgáltató a Weboldal tartalmának egészét vagy részét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy törölheti.

Amennyiben a Látogató önkéntesen anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen.

Figyelemmel a fentiekre, a Látogató csak az általa készített vagy olyan egyéb anyagokat küldhet a Szolgáltató számára, mely kapcsán kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

4. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató a Weboldalon elhelyezett tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Szolgáltatótól független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom megbízhatóságának fenntartása érdekében.

A Látogatók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják.

A Szolgáltató nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, valamint mely az esetlegesen helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

A Szolgáltató a Weboldalról elérhető, harmadik fél által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik fél által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Látogató számítógépében, eszközében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Látogató számítógépéhez, eszközéhez, valamint hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért, továbbá bármely harmadik félnek felróható, vagy „vis maior” eseménnyel összefüggő kárért.

5. Adatbiztonság

A Látogatók nem sérthetik meg, valamint nem tanúsíthatnak olyan magatartást, mellyel megkísérlik megsérteni a Weboldal biztonságát, így különösen:

6. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a Látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan információbiztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

A Szolgáltató önálló adatkezelési tájékoztatója a Weboldalán elérhető, és a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően, kellő tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről

7. Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben.