Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

Jelen dokumentum Madarász Éva Márta egyéni vállalkozó (székhely: 6723 Szeged, Gyöngyvirág utca 14. B. lépcsőház 9. emelet 25. ajtó, nyilvántartási szám: 54025976, adószám: 55361381-1-26, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://madarasz-vica.hu/ weboldal (továbbiakban: weboldal), és az általa értékesített termékek és szolgáltatások Megrendelő általi megrendeléséhez és használatához szükséges Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza.

Figyelem! Kérjük a tisztelt Megrendelőt, hogy jelen dokumentumot figyelmesen olvassa el, figyelemmel arra, hogy a megrendeléskor úgy nyilatkozik, hogy kijelenti az ÁSZF minden pontját figyelmesen elolvasta, a benne foglaltakat kifogástalanul elfogadja, magára, mint akaratával megegyezőt érvényesíti.

Amennyiben a jelen ÁSZF-t nem kívánja a Megrendelő elfogadni vagy nem kívánja magára kötelező érvényűnek tekinteni, akkor ne vegye igénybe a Szolgáltatást, illetve hagyja el a weboldalt.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. Szolgáltató kijelenti, hogy magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti magát alá, azonban megtesz minden tőle elvárhatót a tiszta és tisztességes verseny kialakítása, és annak meglétére való törekvés érdekében.

  1. A Szolgáltató

Szolgáltató megnevezése: Madarász Éva Márta egyéni vállalkozó

Székhelye: 6723 Szeged, Gyöngyvirág utca 14. B. lépcsőház 9. emelet 25. ajtó

Adószáma: 55361381-1-26

Nyilvántartási száma: 54025976

E-mail címe: info@madarasz-vica.hu

Tárhelyszolgáltató adatai

Adatfeldolgozó megnevezése: Tárhelypark Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: Tárhelypark Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 14.

Adószáma: 23289903-2-43

Cégjegyzékszáma: 01 09 322570

Képviseli: Sűdy András ügyvezető

E-mail: info@tarhelypark.hu

2. Általános rendelkezések

2.1 Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weboldalán szereplő szolgáltatásokra és jogviszonyokra terjed ki.

2.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.3. A jelen ÁSZF 2022. november 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

2.4. Az ÁSZF módosítást minden esetben a Weboldalon teszi közzé a Szolgáltató. A módosítást a Megrendelő megadott e-mail címére elküldi a Szolgáltató a módosítás előtt legalább 5 munkanappal, amennyiben nem kívánja a Megrendelő módosítást elfogadni, jeleznie szükséges írásban az info@madarasz-vica.hu címen, és felmondhatja a szolgáltatást.

2.5. Felmondás esetén a Szolgáltató a megkezdett időtartamon kívül fennmaradó további részének visszafizeti a díját – ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben Megrendelő jelzi, hogy az ÁSZF módosítás miatt nem kívánja tovább folytatni a Szolgáltatást, akkor Megrendelő azt azonnal leállítja azt, a megkezdett időtartamot elszámolja, de a további fennmaradó megrendelés utáni összeget visszautalja. Más esetben nem áll a Szolgáltatónak módjában összeget visszautalni.

2.6. Szolgáltató bármely tevékenységéhez bevonhat alvállalkozót, melyről Megrendelőt nem szükséges tájékoztatnia. Az alvállalkozó tevékenységéért Szolgáltató felelős.

2.7. Egyes esetekben Szolgáltató elvárja, hogy az adott tevékenységre vonatkozó egyedileg megtárgyalt szerződés kerüljön megkötésre jelen ÁSZF elfogadásán felül. Ahhoz, hogy a Megrendelő által kért szolgáltatás elinduljon, Megrendelőnek szükséges az egyedileg megtárgyalt szerződésben foglaltakat is elfogadni, azt aláírni, ellenkező esetben Szolgáltató megtagadja a Szolgáltatást.

2.8. Szolgáltató eseteként az eredeti ajánlatokon felül biztosíthat időszakos kedvezményt, melynek részletes feltételeit minden esetben a weboldalon közzétett aktuális hirdetmény tartalmazza. Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő ilyen kedvezmény igénybevételére jogosulttá válik, a Szolgáltatót a teljesítést a kedvezmény figyelembevételével végzi el.

2.9. Szolgáltató bárkinek indoklás nélkül megtagadhatja a Szolgáltatást, nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

3. Termékek bemutatása

3.1. A weboldalon megrendelhető könyveket és színkártyákat, tablókat a Szolgáltató eredeti formájukban adja közre. A könyvek és színkártyák, tablók a szerző megfigyeléseit és kutatásait örökítik meg, arra alapulnak nem pedig a szerző, a kiadó, vagy bárki más ígéreteit tartalmazzák.

3.2 A weboldalon a könyvekhez és színkártyákhoz, tablókhoz írt termékleírások a Szolgáltató saját és mások személyes tapasztalatain alapulnak, és semmiképpen sem foghatók fel ígéretnek a Szolgáltató részéről. A termékekből szerezhető előnyeinek megtapasztalásához az egyén elkötelezett részvételére van szükség, mivel ezek csak a saját erőfeszítései árán valósíthatók meg, melyre figyelemmel semmilyen előnyre nem vállal garanciát a Szolgáltató.

3.3 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval, kártérítéssel nem élhet, amennyiben valamely könyv(ek) és színkártyák, tablók megvásárlása után nem ér el javulást a saját vagy más(ok) életében. Tudomásul veszi, hogy a könyvekben és színkártyákban, tablókban található adatok és eljárások működőképessége azon múlik, hogy mennyire képes alkalmazni azokat a saját vagy mások életére. Ily szempontból fontos a Megrendelő aktív együtt működése és erőfeszítése, hogy a megtanultakat saját magára, másokra alkalmazza. Ezzel kapcsolatban minden további nélkül kérhet segítséget a Szolgáltatótól.

4. Az elektronikus szerződéskötés lépései

4.1. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Megrendelő és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

4.2. A Megrendelő a weboldal szolgáltatásainak (bizonyos csomagok esetén) igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus megrendelő űrlap kitöltésével, vagy a szolgáltató által megjelölt, elektronikus szerződés megkötésére alkalmas felületen, elektronikus úton köti meg.

4.3. Megrendelő a szolgáltatás megrendelése során megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait, melyek kezeléséről a Szolgáltató a Megrendelőt a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója útján tájékoztatja.

4.4. Adatbeviteli hibák javítása: Megrendelő az igénybevételi folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.5. Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 8 napon belül Megrendelőhöz nem érkezik meg, Megrendelő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.6. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Megrendelő az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást visszaigazolta. A szolgáltatás aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről, valamint a további szükséges lépésekről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Megrendelő részére.

4.7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Megrendelő köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

4.8. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

4.9. A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követően szolgáltatása a Megrendelő részére elérhető.

4.10. Megrendelő a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában, valamint az eseti kedvezményben foglalt szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

4.11. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt, vagy a bekért előleget a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő Megrendelővel.

4.12. Megrendelő minden, a Szolgáltató által a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesnek ítélt információt köteles hiánytalanul rendelkezésre bocsájtani a Szolgáltató által egyedileg megadott időpontig. Ennek hiányában Szolgáltató nem kezdi el a Szolgáltatást, és a Megrendelő hibájából történő időveszteség és hátrányból származó kiesésért nem vállal felelősséget.

5. Felelősségi kérdések

5.1. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

5.2. A Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalán megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 145/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

5.3. Amennyiben rendszerhiba miatt valamely termék ára hibásan jelenik meg a weboldalon, vagy a megrendelés visszaigazolásában hibásan szerepel, úgy Szolgáltató értesíti erről a Megrendelőt, és az ilyen megrendeléseket semmisnek veszi. A Megrendelőnek lehetősége van újra megrendelni a terméket a helyes áron a tájékoztatás után.

5.4. A Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

5.5. A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Megrendelőre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

5.6. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) mindenkori biztosítása a Megrendelő feladata.

5.7. Szolgáltató garantálja, hogy az általa megjelölt, egyedileg megtárgyalt határidőre a vállalt szolgáltatást elindítja. Amennyiben ez nem történik meg a Megrendelőnek lehetősége van az általa megfizetett összeget visszaigényelni és ezzel elállni a Megrendeléstől.

5.8. Amennyiben Szolgáltató a határidő lejárata előtt legalább 1 munkanappal jelezte az esetlegesen felmerülő késést, annak minden indoklásával, akkor e jelzés során megtárgyalt új határidő lép életbe, melyet a Megrendelő köteles tudomásul venni.

5.9. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Megrendelőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Megrendelő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

6. A Szolgáltatás díjazása

6.1. Az egyes díjköteles szolgáltatások mindenkori díjszabása a weboldalon található. Szolgáltató időszaki- és/vagy egyéb akciókat létrehozhat, ezek feltételeit a mindenkor hatályos hirdetményben teszi közzé a weboldalon. Továbbá Prémium szolgáltatás esetén a szolgáltatási díj a Prémium szolgáltatástól függ, melyet a Szolgáltató minden esetben előre egyeztet a Megrendelővel.

6.2. A díjakat a Megrendelő kizárólag a weboldal által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki, melyről a Szolgáltató a Megrendelőnek üzenetben tájékoztatást nyújt.

6.3. Szolgáltató kijelenti, hogy a feltüntetett fizetendő összeg minden esetben Megrendelőfelhasználókként értendő, nem vállalkozásonként, melyre figyelemmel, amennyiben Megrendelő több munkatársa számára is kívánja a szolgáltatást megrendelni, ebben az esetben többszöri megrendelést kell indítania, mely többszöri fizetéshez fog vezetni.

6.4. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetési visszajelzés után aktiválódik.

6.5. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden hónap első napján felülvizsgálni, szükség esetén módosítani, de legalább minden év januárjában minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

6.6. A Szolgáltató csak és kizárólag elektronikus számlát bocsát ki a befizetésekről.

7. Szolgáltatás megtagadása

7.1. Amennyiben a Megrendelő ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni. A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Megrendelő valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen ok szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

7.2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Megrendelő olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.

7.3. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Megrendelő t a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól.

8. Szerzői Jogok

8.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldalon, valamint szolgáltatása nyújtása során keletkezett dokumentumok, anyagok, azok bármely részlete és az azon, vagy azokban megjelenő tartalmak, valamint a weboldalterjesztésének tekintetében.

8.2. A továbbiakban a Szolgáltató mindenkor hatályos Jogi Nyilatkozata az irányadó.

9. Felmondási jog

9.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Megrendelőt nem illeti meg a felmondási jog.

9.2. A Szolgáltató, mint eladó a termékszavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

10. Adatvédelem

A Szolgáltató mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linkre kattintva: https://madarasz-vica.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ valamint a Szolgáltató székhelyén.

11. Előfizetői klub

11.1. Szolgáltató főtevékenysége körében előfizetői klubot szolgáltatást nyújt meglévő és új ügyfelei részére.

11.2. Az előfizetői klub célja, hogy a Szolgáltatóval már szerződéses jogviszonyban álló Megrendelők időszakos, vagy időszakosan visszatérő kedvezményeket vehessenek igénybe, valamint, hogy a Szolgáltató külön csatornán segítse a csatlakozókat a stílusos és alkalomhoz illő megjelenés kialakításában

11.3. A 11.2. pontban megjelölt kedvezmények mértékéről a Szolgáltató minden esetben weboldalán nyújt egyedi tájékoztatást. A kedvezmények mértékét a Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni azzal, hogy a változással összefüggésben előre tájékoztatja a Megrendelőket, így a Megrendelő minden esetben eldöntheti, hogy kíván-e tovább az előfizetői klubhoz csatlakozni.

11.4. Az előfizetői klubba történő regisztráció díjfizetési kötelezettséggel jár a Megrendelő részére, mely díjszabásról, valamint a kapcsolódó eseti és állandó kedvezményekről a Szolgáltató Weboldalán nyújt mindig aktuális tájékoztatást. A regisztrációhoz kötelező díjszabást és a kapcsolódó kedvezmények mértékét a Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni azzal, hogy a változással összefüggésben előre tájékoztatja a Megrendelőket, így a Megrendelő minden esetben eldöntheti, hogy kíván-e tovább az előfizetői klubhoz csatlakozni.

11.5 Az előfizetői klub tagság megszűnik:

11.5.1. a Megrendelő halálával,

11.5.2. a Megrendelő által a Szolgáltatóhoz intézett e-mail üzenetben történő egyoldalú és kétséget kizáróan a klubtagságot megszüntetni kívánó nyilatkozattal.

11.6. Az előfizetői klub tagság csak a Megrendelőt jogosítja és kötelezi, a tagság és a regisztráció nem átruházható.

11.7. Az előfizetői klub tagság időtartama a Szolgáltató által mindenkor meghatározott díjazással és a kapcsolódó kedvezményekkel összefüggő mértékben megállapított különböző szolgáltatási csomagok alapján változhat annak függvényében, hogy a Megrendelő mely csomagot választja. A csomagok összetételét és feltételeit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni azzal, hogy a változással összefüggésben előre tájékoztatja a Megrendelőket, így a Megrendelő minden esetben eldöntheti, hogy kíván-e tovább az előfizetői klubhoz csatlakozni.

11.8 Az egyes tagsági előfizetési csomagok között a csomagban meghatározott időtartamon belül nincs lehetőség másik csomagra történő váltásra.

11.9. Az előfizetői klub tagsággal összefüggésben jelen pontban nem rendezett kérdések vonatkozásában az ÁSZF további pontjait kell alkalmazni.

12. Záró rendelkezések

12.1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.2. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12.3. Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

13. Panaszkezelés

13.1. A Szolgáltató és weboldala célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban megadott e-mail címen, vagy levél útján is írásban közölheti. Az adatkezelésről a Szolgáltató mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója útján tájékoztatást.

13.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

13.3. Panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Szeged, 2022. november 01.

1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: […]

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: […]

Szerződéskötés időpontja: […]

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt