MADARÁSZ ÉVA

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

2022. november 01.

BEVEZETÉS

Madarász Éva egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja partnerei, ügyfelei, látogatói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a releváns adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével a kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) teszi közzé.

A Tájékoztató 2022. november 01. napjától kezdve visszavonásig hatályos az Adatkezelő által végzett tevékenységeiben érintettek személyes adatai kezelésének vonatkozásában.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket.

Szeged, 2022. november 01.

AZ ADATKEZELŐ

Adatkezelő megnevezése: Madarász Éva egyéni vállalkozó

székhelye: 6723 Szeged, Gyöngyvirág utca 14. B. lépcsőház 9. emelet 25. ajtó

adószáma: 55361381-1-26

nyilvántartási száma: 54025976

e-mail címe: info@madarasz-vica.hu

AJÁNLATKÉRÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenységéből adódóan együttműködik természetes személyekkel, egyéni vállalkozókkal. Az együttműködés feltételeire vonatkozóan a hozzá beérkező ajánlatkérések, (első kapcsolatfelvétel) kapcsán személyes adatot kezel. Ajánlatkérés az Adatkezelő székhelyén, a weboldalán, közösségi média felületein, vagy telefon-, e-mail elérhetőségein keresztül lehetséges. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag az ajánlat eredményes elbírálásához szükséges személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő a hozzá beérkező ajánlatok kapcsán – a tudomásra jutás csatornájától függetlenül – tudomására jutott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, e-mail cím, telefonszám, valamint egyéb, az együttműködő partner által rendelkezésre bocsátott személyes adat.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelővel együttműködő partneri jogviszonyt létesíteni szándékozó érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: előzetes egyeztetés, ajánlatkérés.

Adatkezelés jogalapja: előzetes egyeztetés, ajánlatkérés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és az érintett között a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint az érintett kapcsolattartói adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: a szerződéses, illetve üzleti kapcsolat, vagy az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő). A jogérvényesítésre rendelkezésre álló általános elévülési határidő vagy a jogszabály által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: az Adatkezelőhöz érkezett ajánlatok kapcsán kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikus nyilvántartásaiban elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.

SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenységéből adódóan együttműködik természetes személyekkel, egyéni vállalkozókkal, melynek keretében szerződések vonatkozásában személyes adatokat kezel. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő a szerződéskötés céljából tudomására jutott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:

Az Adatkezelő a szerződéskötés céljából kezeli a vele szerződött természetes személy;

Az Adatkezelő a szerződéskötés céljából kezeli a vele szerződött egyéni vállalkozó

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelővel jogviszonyt létesíteni szándékozó, vagy már szerződéses kapcsolatban álló érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: szerződés jogszerű és szabályszerű teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: megállapodás, szerződéskötés körében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: a szerződéses, illetve üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő). A jogérvényesítésre rendelkezésre álló általános elévülési határidő vagy a jogszabály által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítése kapcsán kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikus nyilvántartásaiban elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.

A SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT DÍJ FIZETÉSÉVEL, VALAMINT A KIFIZETÉSEK IGAZOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő és az érintett között megkötött szerződés teljesítése a részes felek kötelezettsége. Ez az érintett oldaláról az Adatkezelő elvárásai szerinti feladatellátást feltételezi, az Adatkezelő pedig köteles a szerződésben megállapított díjat fizetni az érintett részére. Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: titulus, vezeték- és keresztnév, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, számlavezető bank neve, bankszámlaszám, díj összege, a kifizetés gyakorisága, e-mail cím.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelővel együttműködő partneri szerződéses kapcsolatban álló érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: szerződés szerint meghatározott díj fizetése, fizetési igazolások biztonságos átadása.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés teljesítése.

Adatkezelés időtartama: az Adatkezelőnek a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban – így különösen Áfa tv., Szám. tv. – meghatározott jogi kötelezettségének teljesítése. A jogérvényesítésre rendelkezésre álló általános elévülési határidő vagy a jogszabály által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a díjfizetés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő számlavezető bankjaként az Erste Bank Hungary Nyrt. (számlavezető fiók: Szeged, Széchenyi tér 17., e-mail: adatvedelem@erstebank.hu) férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Adattovábbítás: a személyes adatok az Adatkezelő által előzetesen auditált, az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló, az Adatkezelő részére számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységet végző harmadik félnek továbbításra kerülnek, mely adattovábbítást az Adatkezelő a harmadik féllel a GDPR 28. cikk (3) bekezdése szerinti adatfeldolgozási szerződésben is megerősíti. Valamint az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén a fentiek részére történhet adattovábbítás.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikus nyilvántartásaiban elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSSSEL, VALAMINT A KIFIZETÉSEK IGAZOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő és az érintett között megkötött szerződés teljesítése a részes felek kötelezettsége. Ez az érintett oldaláról az Adatkezelő elvárásai szerinti feladatellátást feltételezi, az Adatkezelő pedig köteles a szerződésben megállapított díjat fizetni az érintett részére. Az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő fizetési műveletek során bankkártyával történő fizetési lehetőséget is biztosít, melynek során az Adatkezelő olyan technikai megoldást alakított ki, melynek keretében személyes adatot nem kezel.

Az Adatkezelő-weboldalán elérhető, harmadik személy pénzforgalmi szolgáltató által nyújtott online (VPOS) fizetési szolgáltatás (harmadik személy által nyújtott bankkártyás szolgáltatás) esetében az Adatkezelő nem minősül adatkezelőnek. A fizetés során megadott adatokat (pl. bankkártyaszámot, a kártya háromjegyű azonosító számát (CVV/CVC), lejárati idejét) az Adatkezelő semmilyen formában nem kezeli. A bankkártya adatait kizárólag a harmadik személy pénzforgalmi szolgáltató tárolhatja a jövőbeni tranzakciók kényelmes intézése érdekében az érintett ilyen irányú kérése esetén.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésének folyamatát, aspektusait és kockázatait hatásvizsgálat keretében is megvizsgálta.

Kezelt személyes adatok köre: nem történik adatkezelés.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelővel együttműködő partneri szerződéses kapcsolatban álló érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: szerződés szerint meghatározott díj fizetése bankkártyával.

Adatkezelés jogalapja: nem történik adatkezelés.

Adatkezelés időtartama: nem történik adatkezelés.

Hozzáférés: a díjfizetés céljából kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelő által igénybe vett harmadik félként az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466;

adószám: 24386106-2-42, weboldal: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/, e-mail: adatvedelem@otpbank.hu) férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Adattovábbítás: nem történik adatkezelés.

Adatkezelés technikája: nem történik adatkezelés.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek a harmadik fél adatkezelési tájékoztatója alapján gyakorolhatja érintetti jogait. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ weboldalon.

KAPCSOLATTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenysége ellátásához elengedhetetlen az Adatkezelő és az érintett közötti közvetlen és gyors kapcsolattartás, kommunikáció. Az Adatkezelő kapcsolattartás céljából a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: titulus, vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyt létesíteni szándékozó, vagy már szerződéses kapcsolatban álló érintettek, valamint jogi személyek kapcsolattartói.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelőnek a kapcsolattartáshoz fűződő jogos gazdasági érdeke.

Adatkezelés időtartama: a szerződéses, illetve üzleti kapcsolat, vagy az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő). A jogérvényesítésre rendelkezésre álló általános elévülési határidő vagy a jogszabály által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikus nyilvántartásaiban elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI NYILATKOZATTAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő átadás-átvétel kapcsán személyes adatot kezel az alábbiak szerint:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, születési hely, idő, anyja neve.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő átadás-átvétel biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő átadás-átvétel kapcsán a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és az érintett között a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, valamint a szerződés teljesítése.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: a szerződéses, illetve üzleti kapcsolat, vagy az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő). A jogérvényesítésre rendelkezésre álló általános elévülési határidő vagy a jogszabály által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.

SZÁMLAKIÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő számlakiállítás során adatot kezel az alábbiak szerint:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, lakcím.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő számlakiállítás.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő számlakiállítás kapcsán a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőnek a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban – így különösen Áfa tv., Szám. tv. – meghatározott jogi kötelezettségének teljesítése.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama 8 év, valamint a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban – így különösen Áfa tv., Szám. tv. – meghatározott időtartam.

A jogszabályok által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kiállított számlák kapcsán kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok az Adatkezelő által előzetesen auditált, az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló, az Adatkezelő részére számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységet végző harmadik félnek továbbításra kerülnek, mely adattovábbítást az Adatkezelő a harmadik féllel a GDPR 28. cikk (3) bekezdése szerinti adatfeldolgozási szerződésben is megerősíti. Valamint az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén a fentiek részére történhet adattovábbítás.

Adatkezelés technikája az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.

WEBINÁRIUMRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenységéből adódóan különböző eseményeket, webináriumokat, rendezvényeket szervez, vagy azok szervezésében közreműködik, melynek keretében a rendezvényekre történő látogatói regisztráció, időpontfoglalás kapcsán személyes adatot kezel. A regisztráció és az időpontfoglalás az Adatkezelő székhelyén, https://madarasz-vica.hu/, weboldalán, vagy az adott rendezvény weboldalán, az Adatkezelő által üzemeletetett közösségi média felületeken, valamint e-mail elérhetőségein keresztül, továbbá egyedi tájékoztatás során az Adatkezelő által megadott egyéb weboldalon lehetséges. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a regisztráció eredményes elvégzéséhez szükséges személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő a regisztráció kapcsán – a tudomásra jutás csatornájától függetlenül – tudomására jutott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, e-mail cím, telefonszám, közösségi média felületen, weboldalon elérhető felhasználói profil adatok (felhasználónév, fénykép), fénykép, életkor, érdeklődési kör rendezvény helye, időpontja.

Az érintettek kategóriái: a szervezett eseményre, rendezvényre jelentkező érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: előzetes egyeztetés, eseményre, rendezvényre történő előzetes regisztráció, időpontfoglalás

Adatkezelés jogalapja: előzetes egyeztetés, regisztráció, időpontfoglalás esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és az érintett között a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: a szerződéses, illetve üzleti kapcsolat, vagy az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő). A jogérvényesítésre rendelkezésre álló általános elévülési határidő vagy a jogszabály által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: A személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.

ELŐFIZETŐI KLUBBA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenységéből adódóan előfizetői klubot szervez, melynek keretében személyes adatot kezel. A klubba történő regisztráció az Adatkezelő székhelyén, https://madarasz-vica.hu/, weboldalán, az Adatkezelő által üzemeltetett közösségi média felületeken, valamint e-mail elérhetőségein keresztül, továbbá egyedi tájékoztatás során az Adatkezelő által megadott egyéb weboldalon lehetséges. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a regisztráció eredményes elvégzéséhez szükséges személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő a regisztráció kapcsán – a tudomásra jutás csatornájától függetlenül – tudomására jutott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, e-mail cím, telefonszám, közösségi média felületen, weboldalon elérhető felhasználói profil adatok (felhasználónév, fénykép), fénykép, életkor, érdeklődési kör rendezvény helye, időpontja.

Az érintettek kategóriái: az előfizetői klubba jelentkező érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: előfizetői klubba történő regisztráció

Adatkezelés jogalapja: regisztráció esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és az érintett között a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: a szerződéses, illetve üzleti kapcsolat, vagy az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő). A jogérvényesítésre rendelkezésre álló általános elévülési határidő vagy a jogszabály által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: A személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.

KÉP-ÉS HANGFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSÉVEL ÉS KÖZZÉTÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenysége körében tömegfelvételnek minősülő/vagy nem minősülő kép- és/vagy hangfelvételt, illetve írásbeli összefoglalót készíthet. Az adatkezelés fő szabály szerint az érintett előzetes tájékoztatás utáni kifejezett hozzájárulásán alapul. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a szükséges személyes adatokat kezelje.

Az érintett hozzájáruló nyilatkozata birtokában az Adatkezelő szolgáltatásai megismertetése, valamint a stílus-és színtanácsadás népszerűsítése céljából

Weboldalán: https://madarasz-vica.hu/,

Facebook oldalán: https://www.facebook.com/aszinekkiralynoje/

Instagram oldalán: https://www.instagram.com/szinkiralyno/

Pinterest oldalán: https://hu.pinterest.com/madarasz_vica/_saved/

LinkedIn oldalán: https://www.linkedin.com/in/madar%C3%A1sz-vica-7934971a5/

Youtube csatornáján:

https://www.youtube.com/channel/UCAIrVs8yQ0w0gmaxRXlIrcQ?view_as=subscriber

TikTok csatornáján: https://www.tiktok.com/@szinkiralyno

híreket, bejegyzéseket, továbbá kép- és/vagy hangfelvételeket tehet közzé.

Az adatkezelés időtartama alatt az érintett bármikor kérheti ezen személyes adatai törlését, és tudomásul veszi, hogy azok eltávolítására az Adatkezelő egyoldalú döntése alapján bármikor sor kerülhet.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, képfelvétel, kép-és hangfelvétel, tartózkodási hely.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő főtevékenysége körében készített kép-és hangfelvétel (video) közzététele.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulása.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: az érintett, vagy képviselője által az Adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott – követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól a tömegfelvételnek minősített kép-és hangfelvétel, valamint az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

NYEREMÉNYJÁTÉKOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján az Adatkezelő a stílus-és színtanácsadás népszerűsítése céljából nyereményjátékokat szervezhet.

Az érintett a nyereményjátékra az Adatkezelő https://madarasz-vica.hu/ weboldalán, valamint közösségi média felületén elektronikus formában iratkozhat fel, melynek feltétele jelen adatkezelési tájékoztató megismerése.

Az Adatkezelő semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat az Adatkezelő köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a nyereményjátékon való részévételről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: titulus, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím.

Az érintettek kategóriái: a nyereményjátékban résztvevő érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: nyereményjáték, sorsolás lebonyolítása.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: a nyertes játékos adatait az Adatkezelő a nyeremények átadásától számított 5 évig kezeli. Azon játékosok adatait, akik részt vettek, de nem nyertek a nyereményjáték során az Adatkezelő a nyeremény átadását követő 30 napig őrzi meg, ezt követően törli azokat. Az érintett, vagy képviselője által az Adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat (leiratkozás) kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott – követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

HÍRLEVÉLKÜLDÉS SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján az Adatkezelő tevékenységéről, legfontosabb híreiről, szolgáltatásairól, kedvezményeiről, a stílus-és színtanácsadás népszerűsítése céljából, e-mail formájában hírleveleket küld az érintett részére.

Az érintett a hírlevélre az Adatkezelő https://madarasz-vica.hu/ weboldalán elektronikus formában iratkozhat fel, melynek feltétele jelen adatkezelési tájékoztató megismerése.

Az Adatkezelő semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat az Adatkezelő köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a hírlevelekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon, az adott e-mail alján található, „leiratkozás a hírlevélről” fülre kattintva. Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: titulus, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím.

Az érintettek kategóriái: a hírlevélre feliratkozó érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: hírlevélküldés.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: az érintett, vagy képviselője által az Adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat (leiratkozás) kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott – követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő tevékenységéről, legfontosabb híreiről, szolgáltatásairól, kedvezményeiről, szolgáltatásai népszerűsítése, valamint kiemelten fontos közérdekű tájékoztatás céljából, e-mail formájában tájékoztatást küld az érintett részére.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: titulus, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, érintett társaság székhely-, telephely címe.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelő főtevékenysége ellátása során az Adatkezelővel közvetlenül, vagy közvetetten (üzleti) kapcsolatba került, vagy kerülő (potenciális) természetes személyek, jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint civil szervezetek képviselői természetes személyi minőségben, akik székhelyének címét érinti az adott esemény, rendezvény útvonala.

A kezelt személyes adatok forrása: az Adatkezelő a személyes adatokat bárki által nyilvánosan elérhető céginformációs nyilvántartásból (E-cégjegyzék, Opten) nyeri, továbbá számos esetben előfordul, hogy az adatok forrása maga az érintett, tekintettel arra, ha az Adatkezelő és az érintett között fennállt, vagy fennáll valamilyen jogviszony.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő és az érintett közötti új, folyamatos, vagy folyamatosan visszatérő, megújuló, vagy megismétlődő szolgáltatás nyújtással összefüggő teljesítéséhez, megrendelés teljesítéséhez, vagy közérdekű tájékoztatáshoz kapcsolódó kommunikáció és a megfelelő működés biztosítása, kapcsolattartás, valamint az adott rendezvénnyel, eseménnyel összefüggő közérdekű tájékoztatás.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat az érintettek tiltakozási jogának gyakorlásáig kezeli, legfeljebb azonban szerződéses, illetve üzleti kapcsolat, vagy az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig (általános jogérvényesítési elévülési határidő). Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.

PANASZKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő fogadja az írásban (weboldalán, postai levélben vagy email-ben), valamint a https://docs.google.com/forms/d/18qMG1RqG93h2YNdCldtSKJYJjgwxpEKACeJOSA9J8Rc/viewform?edit_requested=true) ügyfélelégedettségi kérdőíven beérkező panaszokat főtevékenységének ellátásával, szolgáltatás nyújtásával összefüggésben. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: panaszos vezeték- és keresztneve, titulusa, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, általa a panasszal kapcsolatban közölt egyéb személyes adat, ügyszám, aláírás, meghatalmazott közreműködése esetén a meghatalmazott személy vezeték és keresztneve, titulusa, valamint születési helye és ideje, anyja neve.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelőhöz panaszt benyújtó érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: panasz kivizsgálása, orvoslása.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: panasz orvoslása, legfeljebb az igényérvényesítés ideje (5 év általános elévülési idő). Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a panaszkezelés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan, és manuálisan (papír alapon) kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.

MEGKERESÉSEKKEL, ÉSZREVÉTELEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő fogadja az írásban (weboldalán, postai levélben vagy email-ben) , valamint a https://docs.google.com/forms/d/18qMG1RqG93h2YNdCldtSKJYJjgwxpEKACeJOSA9J8Rc/viewform?edit_requested=true) ügyfélelégedettségi kérdőíven beérkező megkereséseket, javaslatokat főtevékenységének ellátásával, valamint szolgáltatásának folyamatos fejlesztésével összefüggésben. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: az érintett vezeték- és keresztneve, titulusa, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, általa közölt egyéb személyes adat, aláírás.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelőhöz véleményt, javaslatot, észrevételt benyújtó érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: szolgáltatás fejlesztés, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: 5 év általános elévülési idő. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan, és manuálisan (papír alapon) kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.

TÁJÉKOZTATÓ A SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

Az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően az Adatkezelő is cookie-kat (sütiket) használ a weboldalán. A sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A sütik olyan rövid adatfájlok, amelyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén.

A sütik célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatás folyamatos működését biztosítsa, megkönnyítse, kényelmesebbé tegye és névtelen statisztikákkal hozzájáruljon a weboldal továbbfejlesztéséhez.

A cookieknak számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak: az egyik az ideiglenes (feltétlenül szükséges) cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet (pl. a honlap egyszeri látogatása) során helyez el a felhasználó eszközén; a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Adatkezelő honlapján kizárólag ideiglenes, a működéshez feltétlenül szükséges cookiekat használ. Ezeknek az érvényességi ideje kizárólag a látogatás idejére vonatkozik. Az Adatkezelő honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap a látogatás erejére: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Az alábbi weboldalon ellenőrizheti, hogy az Adatkezelő weboldala milyen típusú sütiket használ: https://www.cookieserve.com/

A böngésző beállítása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók, az érintett számára legmegfelelőbb beállításokhoz javasolt használni a kereső “Segítség” menüjét.

Kezelt személyes adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelő weboldalának látogatói.

A kezelt személyes adatok forrása az érintett.

Adatkezelés célja: a honlap-látogatás minél magasabb színvonalú működésének biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: adott látogatás időtartama.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.

Adattovábbítás: az érintettek személyes adatait a Adatkezelő nem továbbítja.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

WEBOLDALON VÉGZETT ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az általa működtetett internetes site domain név alatt elérhető szolgáltatások összessége és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez Google Analytics programot használja, melyek megfelelő kódjait a saját oldalába építette.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics program használatát.

Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybevételéhez az Adatkezelő részére.

Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani.

Az érintettek a Google Analytics beállításai és használatára vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat a Google weboldalán megtalálják. https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek.

A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Google Analytics: Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele a weboldalának kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a 3 látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon.

A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Kezelt személyes adatok köre: IP cím, kattintások

Az érintettek kategóriái: az Adatkezelő weboldalának látogatói.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő weboldalának és szolgáltatásainak népszerűsítése, a látogatottságok mérése.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Adatkezelés időtartama: 30 nap.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz a Google férhet hozzá.

Adattovábbítás: az érintettek személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja.

Adatkezelés technikája: az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

GDPR 9. CIKK (1) BEKEZDÉS SZERINT MINŐSÜLŐ KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE

Az Adatkezelő nem kér különleges adatot az érintettől (faji vagy etnikai származás, politikai vélemény, vallási vagy világnézeti meggyőződés, szakszervezeti tagság, továbbá az egészségi állapotra vagy szexuális életre vonatkozó adatok), az Adatkezelő tehát ilyen adat megadására az érintettet nem hívja fel sem levélben, sem telefonon, sem személyesen.

Különleges adat megadására sor kerülhet az érintett által az Adatkezelőhöz benyújtott álláspályázatban, panaszban, észrevétel során, az adat megadása azonban ebben az esetben is az érintett önkéntes döntésén múlik, azaz annak megadása nem kötelező.

Amennyiben az érintett mégis úgy dönt, hogy valamilyen indokból fontosnak tartja, hogy részletes információkat és ezáltal különleges személyes adatot szolgáltasson az Adatkezelő részére, abban az esetben az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes tájékoztatás követően megtett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján figyelemmel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjában rögzítettekre.

Amennyiben a fentiek ellenére az érintett az Adatkezelőnek különleges adatot ad meg, úgy az Adatkezelő az ilyen adatot tartalmazó eredeti dokumentumot az érintett részére minden esetben visszaküldi, arról másolatot nem készít. Kivételt képez ez alól, amennyiben az érintett levelet küld és a levél törzsszövegében bocsátja az Adatkezelő tudomására a különleges adatot.

ADATBIZTONSÁG

Az érintett személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a csak és kizárólag feladatkörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.

A személyes adatok továbbítását az Adatkezelő egységesen, előzetesen auditált módon, biztonságos formában, az érintett tájékoztatása mellett végzi el, elkerülve a redundáns adattovábbítást, vagy a különböző regisztrációs felületeken történő adatközlést.

Az adatbiztonság érdekében az Adatkezelő felméri és nyilvántartja az általa végzett valamennyi adatkezelési tevékenységet.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása alapján az Adatkezelő kockázatelemzést végez annak felmérése érdekében, hogy az egyes adatkezelés milyen feltételek szerint valósul meg, illetve az adatkezelés során mely kockázati tényezők milyen mértékű sérelmet, milyen lehetséges adatvédelmi incidenst okozhatnak. A kockázatelemzést a ténylegesen megvalósuló adatkezelési tevékenység alapján kell elvégezni. A kockázatelemzés célja olyan biztonsági szabályok, valamint intézkedések meghatározása, amelyek az Adatkezelő tevékenység ellátásához igazodva hatékonyan biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét.

Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ideértve többek között, adott esetben:

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Személyes adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén a rendelkezésre álló egyéb adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a károsodott adatok pótlását. A pótolt adatokon a pótlás tényét fel kell tüntetni.

Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső hálózatait a külső támadásoktól.

Az Adatkezelő a tőle elvárható legnagyobb gondossággal megtesz mindent azért, hogy informatikai eszközei, szoftverjei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben a bármikor:

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Adatkezelőnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az Adatkezelő legkésőbb 25 napon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Adatkezelő az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Adatkezelő az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

1. számú melléklet

A vonatkozó jogszabályok

2. számú melléklet

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

3. számú melléklet

Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó megnevezése: Karetka Enikő Mária egyéni vállalkozó

Székhelye: 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 31. 7/36

Adószáma: 79218232-1-26

Nyilvántartási száma: 50876361

E-mail: karetkaeniko@residens.hu

Ellátott tevékenység: Könyvelés

Adatfeldolgozó megnevezése: Tárhelypark Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: Tárhelypark Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 14.

Adószáma: 23289903-2-43

Cégjegyzékszáma: 01 09 322570

Képviseli: Sűdy András ügyvezető

E-mail: info@tarhelypark.hu

Ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltató

Adatfeldolgozó megnevezése:  Tóthné Héder Andrea egyéni vállalkozó

Székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Régiposta u. 9.

Adószáma: 52670037-1-23

Nyilvántartási száma: 50888843

E-mail: kapcsolat@hedi.hu

Ellátott tevékenység: Weboldal szerkesztés

Adatfeldolgozó megnevezése: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezés: Billingo Technologies Zrt.

Székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Adószáma: 27926309-2-41

Cégjegyzékszáma: 01-10-140802

E-mail: hello@billingo.hu

Honlap: www.billingo.hu

Ellátott tevékenység: Elektronikus számlakiállítás